BIP MPRI Sp. z o.o.
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Sposoby załatwiania spraw

Sposoby załatwiania spraw


Skargi i wnioski interesantów mogą być wnoszone w każdej formie (ustnie, pisemnie, telefonicznie, telefaksem, pocztą elektroniczną).


Skargi należy adresować:
Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.
ul. Wybrzeże Gdyńskie 27
01-531 Warszawa
Sekretariat
tel.: 022 848 66 70
faks: 022 848 66 71
e-mail: sekretariat@mpri.pl

Interesanci przyjmowani są:
Ul. Wybrzeże Gdyńskie 27, 01-531 Warszawa
Poniedziałek – Piątek 8:00 - 16:00

Inne informacje zawiera serwis internetowy: http://mpri.pl

Termin załatwiania:
Sprawy załatwiane są zgodnie z kolejnością ich wpływu, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca od daty otrzymania przez Spółkę, a w razie niezałatwienia sprawy w tym terminie stosuje się przepisy art. 36-38 kpa.


Osoby starające sie o wydanie dokumentów związanych z zatrudnieniem:

- duplikatu świadectwa pracy,

- zaświadczenia o zatrudnieniu i wynagrodzeniu (ZUS Rp-7),

- świadectwa pracy w warunkach szkodliwych,

- lub innych

prosimy o wypełnienie wniosku userfiles/file/Wniosek_o_wydanie_doument%C3%B3w.pdf i złożenie wniosku w sekretariacie Spółki.Opublikował: Katarzyna Białek
Publikacja dnia: 02.07.2019
Podpisał: Edyta Adamczyk
Dokument z dnia: 26.08.2015
Dokument oglądany razy: 2 544