BIP MPRI Sp. z o.o.
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP

Informacja o stanie majątku Spółki

Informacja o stanie majątku MPRI Spółka z o.o. wg stanu na dzień 31-12-2018 r.
(wszystkie wartości podano w tys. zł.)

A. Aktywa trwałe – 115 259,6
I. Wartości niematerialne i prawne – 20,4
II. Rzeczowe aktywa trwałe – 111 814,0

1. Środki trwałe – 66 399,2
a) grunty - w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów – 25 461,6
b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej – 39 931,4
c) urządzenia techniczne i maszyny – 271,9
d) środki transportu – 605,6
e) inne środki trwałe – 128,8
2. Środki trwałe w budowie – 45 414,8
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie - 0,0
III. Należności długoterminowe - 0,0
IV. Inwestycje długoterminowe - 0,0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 3 425,2
B. Aktywa obrotowe – 32 721,2
I. Zapasy – 10 831,2
II. Należności krótkoterminowe – 1 405,3
III. Inwestycje krótkoterminowe – 20 046,8
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 438,0
AKTYWA RAZEM: - 147 980,8

A. Kapitał własny – 105 551,3
I. Kapitał podstawowy – 42 491,0
II. Kapitał zapasowy – 53 936,0

III. Kapitał z aktualizacji wyceny – 2 667,0
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe - 6 000,0
V. Strata z lat ubiegłych
VI. Zysk netto – 430,4
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – 42 429,5
I. Rezerwy na zobowiązania – 15 763,6
II. Zobowiązania długoterminowe - 0,0
III. Zobowiązania krótkoterminowe – 7 371,7
IV. Rozliczenia międzyokresowe – 19 294,2
PASYWA RAZEM: - 147 980,8

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki MPRI uchwałą nr 4 z dnia 28 czerwca 2019 roku postanowiło o podziale zysku netto za rok obrotowy 2018 w kwocie 430 428,22 zł (słownie: czterysta trzydzieści tysięcy czterysta dwadzieścia osiem złotych i 22/100) w następujący sposób: - kwota 410 428,22 zł - na zwiększenie kapitału zapasowego,- kwota 20 000,00 zł - na zwiększenie środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

Majątek osoby prawnej samorządu terytorialnego tj. spółki Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o.o., w której jedynym udziałowcem jest m.st. Warszawa wynosi 42.491.000 zł i dzieli się na 84.982 udziałów o wartości nominalnej po 500,- zł każdy udział.Opublikował: Katarzyna Białek
Publikacja dnia: 02.07.2019
Podpisał: Edyta Adamczyk
Dokument z dnia: 13.07.2015
Dokument oglądany razy: 4 847