BIP MPRI Sp. z o.o.
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 06.07.2018, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: dane za 2018

Informacja o stanie majątku Spółki

Informacja o stanie majątku MPRI Spółka z o.o. wg stanu na dzień 31-12-2017 r.
(wszystkie wartości podano w tys. zł.)

A. Aktywa trwałe – 116 323,9
I. Wartości niematerialne i prawne – 31,7
II. Rzeczowe aktywa trwałe – 112 993,2
1. Środki trwałe – 68 670,9
a) grunty - w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów – 27128,1
b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej – 40 618,7
c) urządzenia techniczne i maszyny – 301,5
d) środki transportu – 458,2
e) inne środki trwałe – 164,3
2. Środki trwałe w budowie – 44 322,3
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 3 299,0
B. Aktywa obrotowe – 32 709,3
I. Zapasy – 10 865,1
II. Należności krótkoterminowe – 2 082,6
III. Inwestycje krótkoterminowe – 19 435,3
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 326,3
AKTYWA RAZEM: - 149 033,2

A. Kapitał własny – 105 140,9
I. Kapitał podstawowy – 42 491,0
II. Kapitał zapasowy – 50 121,8
III. Kapitał z aktualizacji wyceny – 2 667,9
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe - 6 000,0
V. Strata z lat ubiegłych
VI. Zysk netto – 3 860,3
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – 43 892,2
I. Rezerwy na zobowiązania – 15 038,6
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe – 8 007,3
IV. Rozliczenia międzyokresowe – 20 846,3
PASYWA RAZEM: - 149 033,2

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki MPRI uchwałą nr 4 z dnia 29 czerwca 2018 roku postanowiło o podziale zysku netto za rok obrotowy 2017 w kwocie 3 860 257,47 zł (słownie: trzy miliony osiemset sześćdziesiąt tysięcy dwieście pięćdziesiąt siedem zł 47/100) w następujący sposób: - kwota 3 840 257,47 zł - na zwiększenie kapitału zapasowego,- kwota 20 000,00 zł - na zwiększenie środków Zakładowego Funduszu Świadczeń SocjalnychOpublikował: Edyta Adamczyk
Publikacja dnia: 06.07.2018
Podpisał: Edyta Adamczyk
Dokument z dnia: 13.07.2015
Dokument oglądany razy: 4 428