bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 18.09.2017, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Informacja o stanie majątku Spółki

Informacja o stanie majątku MPRI Spółka z o.o. wg stanu na dzień 31-12-2016 r.
(wszystkie wartości podano w tys. zł.)
A. Aktywa trwałe – 112 837,3
I. Wartości niematerialne i prawne – 7,1
II. Rzeczowe aktywa trwałe – 109 938,2
1. Środki trwałe – 72 241,6
a) grunty - w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów – 29 840,7
b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej – 41 313,2
c) urządzenia techniczne i maszyny – 344,3
d) środki transportu – 578,1
e) inne środki trwałe – 165,2
2. Środki trwałe w budowie – 37 696,6
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 2 892,0
B. Aktywa obrotowe – 31 544,3
I. Zapasy – 10 931,6
II. Należności krótkoterminowe – 1 249,6
III. Inwestycje krótkoterminowe – 19 090,4
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 272,7
AKTYWA RAZEM: - 144 381,6

A. Kapitał własny – 101 380,7
I. Kapitał podstawowy – 42 491,0
II. Kapitał zapasowy – 46 147,2
III. Kapitał z aktualizacji wyceny – 2 753,8
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe - 6 000,0
V. Strata z lat ubiegłych
VI. Zysk netto – 3 988,7
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – 43 000,9
I. Rezerwy na zobowiązania – 13 291,0
II. Zobowiązania długoterminowe
III. Zobowiązania krótkoterminowe – 6 200,9
IV. Rozliczenia międzyokresowe – 23 509,0
PASYWA RAZEM: - 144 381,6

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki MPRI uchwałą nr 4 z dnia 30 czerwca 2017 roku postanowiło o podziale zysku netto za rok obrotowy 2016 w kwocie 3 988 673,79 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy sześćset siedemdziesiąt trzy zł 79/100) w następujący sposób:
- kwota 3 888 673,79 zł - na zwiększenie kapitału zapasowego,
- kwota 100 000,00 zł - na zwiększenie środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.Opublikował: Edyta Adamczyk
Publikacja dnia: 18.09.2017
Podpisał: Edyta Adamczyk
Dokument z dnia: 13.07.2015
Dokument oglądany razy: 3 751