bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 08.07.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualizacja

Informacja o stanie majątku Spółki

Informacja o stanie majątku MPRI Spółka z o.o. wg stanu na dzień 31-12-2015 r.
(wszystkie wartości podano w tys. zł.)

A. Aktywa trwałe – 109 860,3
I. Wartości niematerialne i prawne – 15,9
II. Rzeczowe aktywa trwałe – 107 171,9
1. Środki trwałe – 64 152,5
a) grunty - w tym prawo wieczystego użytkowania gruntów – 31 603,9
b) budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej – 31 409,1
c) urządzenia techniczne i maszyny – 505,6
d) środki transportu – 570,3
e) inne środki trwałe – 63,7
2. Środki trwałe w budowie – 42 859,7
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie – 159,6
III. Należności długoterminowe
IV. Inwestycje długoterminowe
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 2 672,5

B. Aktywa obrotowe – 41 307,1
I. Zapasy - 8 063,7
II. Należności krótkoterminowe – 9 138,3
III. Inwestycje krótkoterminowe – 23 762,9
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe – 342,1
AKTYWA RAZEM: - 151 167,4


A. Kapitał własny – 88 544,0
I. Kapitał podstawowy – 5 960,5
II. Kapitał zapasowy – 33 203,7
III. Kapitał z aktualizacji wyceny – 2 825,2
IV. Pozostałe kapitały rezerwowe - 6 000,0
V. Strata z lat ubiegłych
VI. Zysk netto - 7 931,7

VII. Kapitał podstawowy w trakcie rejestracji w KRS - 32 623,0

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania – 62 623,3
I. Rezerwy na zobowiązania – 12 622,2
II. Zobowiązania długoterminowe – 12 037,3
III. Zobowiązania krótkoterminowe – 12 769,9
IV. Rozliczenia międzyokresowe – 25 193,9
PASYWA RAZEM: - 151 167,4

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki MPRI uchwałą nr 4 z dnia 30 czerwca 2016 roku postanowiło o podziale zysku netto za rok obrotowy 2014 w kwocie 7 931 672,46 zł (słownie: siedem milionów dziewięćset trzydzieści jeden tysięcy sześćset siedemdziesiąt dwa zł 40/100) w następujący sposób:
- kwota 7 831 672,76 zł - na zwiększenie kapitału zapasowego,
- kwota 100 000,00 zł - na zwiększenie środków Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.Opublikował: Katarzyna Białek
Publikacja dnia: 08.07.2016
Podpisał: Edyta Adamczyk
Dokument z dnia: 13.07.2015
Dokument oglądany razy: 3 194