BIP MPRI Sp. z o.o.
 
bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 20.05.2016, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: hiperłącze w pdf

Zasady udostępniania informacji publicznej

 

 

Załącznik

do Zarządzenia nr PZ/ 6 /2016

z dnia 12 kwietnia 2016 r.

 

 

 

 

INSTRUKCJA W SPRAWIE

ZASAD UDOSTĘPNIANIA INFORMACJI PUBLICZNEJ PRZEZ

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO REALIZACJI INWESTYCJI

SP. Z O. O. W WARSZAWIE

 

 

 

§ 1.

1.                Udostępnianie informacji publicznej, wytworzonej w Miejskim Przedsiębiorstwie Realizacji Inwestycji Sp. z o. o. w Warszawie, dotyczącej wykonywania zadań o charakterze publicznym lub dotyczącej majątku publicznego następuje poprzez:

1)     zamieszczenie informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych w Biuletynie Informacji Publicznej MPRI Sp. z o. o. w Warszawie, o których mowa w art. 8 ust. 3 ustawy o dostępie do informacji publicznej,

2)     udzielenie informacji na indywidualny wniosek - wzór wniosku określa załącznik Nr 1 do niniejszej Instrukcji,

3)     wyłożenie lub wywieszenie w siedzibie MPRI Sp. z o. o. w Warszawie, na tablicach ogłoszeń dokumentów zawierających informacje publiczne,

4)     ewentualną instalację w siedzibie MPRI Sp. z o. o. w Warszawie urządzeń umożliwiających zapoznanie się z informacjami,

5)     bezpośrednio udostępnienie informacji publicznej wnioskodawcy w formie ustnej.

2.                Informacji dziennikarzom wszystkich mediów udziela Zarząd MPRI Sp. z o. o. osobiście lub upoważniony przez Zarząd pracownik Spółki.

3.                Informacje publiczne będące w posiadaniu MPRI Sp. z o. o. w Warszawie i nieudostępnione w BIP udzielane są na ustny lub pisemny wniosek.

 

§ 2.

Ilekroć w Instrukcji jest mowa o:

1)       Spółce - należy przez to rozumieć Miejskie Przedsiębiorstwo Realizacji Inwestycji Sp. z o. o. w Warszawie, zwane także MPRI Sp. z o. o.,

2)       BIP – Biuletyn Informacji Publicznej – urzędowy publikator teleinformatyczny dostępny tylko i wyłącznie w Internecie, w którym zamieszcza się informacje wskazane w ustawie o dostępie do informacji publicznej;

3)       Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd MPRI Sp. z o. o. w Warszawie,

4)       Rejestr – znajdujący się w Biurze Obsługi Zarządu. Rejestr zawiera datę wpływu, imię i nazwisko wnioskodawcy lub nazwę firmy, adres, określenie rodzaju informacji publicznej, sposób udzielenia informacji publicznej, imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za udzielenie informacji, datę jej udzielenia;

5)       Wniosek – formularz przeznaczony dla wnioskodawcy, zawierający oznaczenie adresata, wnioskodawcę, określenie informacji publicznej oraz sposób przekazania informacji. Wzór wniosku dostępny jest na stronie podmiotowej BIP lub do pobrania w sekretariacie Biura Obsługi Zarządu. Wypełniony wniosek uruchamia postępowanie w sprawie udzielenia informacji publicznej;

6)       Strona – Stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności Spółki ze względu na swój interes prawny lub obowiązek;

7)       Decyzja – dokument przeznaczony dla klienta Spółki kończący postępowanie w sprawie udzielenia informacji publicznej, zawierający oznaczenie Spółki, datę wydania, oznaczenie strony, powołanie podstawy prawnej, rozstrzygnięcie, uzasadnienie prawne, imiona i nazwiska oraz funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania, oznaczenie podmiotów, ze względu, na których dobro (na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy) odmówiono udostępnienia informacji oraz pouczenie, czy i w jakim trybie, służy odwołanie, podpis z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska osoby upoważnionej do wydania decyzji. Decyzja wydana jest w 2 egzemplarzach. Jeden egzemplarz decyzji otrzymuje Strona, drugi przechowywany jest w Biurze Obsługi Zarządu.

 

§ 3.

1.                Każda informacja o  sprawach  publicznych,  wytworzona  przez  MPRI Sp. z o. o. w Warszawie stanowi informację publiczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) i pod- lega zamieszczeniu w BIP. Ocena czy wytworzona informacja ma charakter informacji publicznej należy do kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych Spółki lub samodzielnych stanowisk pracy – każdorazowo po konsultacjach z Zarządem Spółki.

2.                Udostępnieniu podlegają informacje publiczne określone w art. 6 ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz informacje publiczne wynikające z innych ustaw.

3.                Informacja publiczna w postaci dokumentu elektronicznego jest przekazywana do Działu Marketingu i Sprzedaży celem zamieszczenia w BIP, ze wskazaniem osoby wytwarzającej informację publiczną i osoby odpowiadającej za treść informacji oraz oznaczeniem czasu jej udostępnienia.

4.                Dział Marketingu i Sprzedaży wprowadza przekazaną informację do BIP niezwłocznie nie później niż w ciągu 2 dni od przekazania przez kierownika komórki organizacyjnej lub samodzielne stanowisko.

5.                Informacje publiczne podawane w BIP nie podlegają udostępnieniu na wniosek.

 

§ 4.

Udostępnianie informacji publicznej  na  wniosek  będącej w  posiadaniu  MPRI Sp. z o. o. w Warszawie i nieudostępnionej w BIP.

1.                Informacje publiczne będące w posiadaniu Spółki i nieudostępnione w BIP udzielane są na wniosek złożony w formie pisemnej lub ustnej - wzór wniosku określa załącznik Nr 1do Instrukcji.

2.                Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny z zastrzeżeniem art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

3.                Informacja, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej  lub pisemnej bez pisemnego wniosku. Pracownik wytwarzający informację dokonuje wstępnej oceny, czy informacja, o której  udostępnienie występuje wnioskodawca jest informacją  publiczną  w oparciu o przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej. W przypadku wątpliwości konsultuje wniosek z bezpośrednim przełożonym. Jeżeli wątpliwości nie zostały wyjaśnione niezwłocznie informuje się wnioskodawcę, iż odpowiedź zostanie udzielone na piśmie przez Zarząd MPRI Sp. z o. o. lub upoważnionego pracownika.

4.                Informacja publiczna, która wymaga przygotowania lub przetworzenia udostępniona jest na podstawie pisemnego wniosku składanego osobiście w sekretariacie Spółki. w Warszawie lub listownie albo za pośrednictwem poczty e-mail, której dysponent posługuje się certyfikowanym podpisem elektronicznym (względnie tzw. zaufanym profilem). Wniosek ten musi zawierać imię i nazwisko lub nazwę instytucji, adres, określenie rodzaju informacji (formularz wniosku stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Instrukcji).

5.                Wniosek o udostępnienie informacji publicznej podlega zarejestrowaniu w rejestrze głównym wniosków o udostępnienie informacji publicznej, prowadzonym przez Biuro Obsługi Zarządu zwany dalej rejestrem - wzór rejestru określa załącznik Nr 2 do Instrukcji.

6.                Po dokonaniu oceny złożonego wniosku Zarząd dekretuje wniosek do właściwej komórki organizacyjnej celem realizacji.

7.                Kierownicy komórek organizacyjnych prowadzą rejestr wewnętrzny wniosków o udostępnienie informacji publicznej oraz projektów odpowiedzi na nie.

8.                Wszystkie komórki organizacyjne MPRI Sp. z o. o. są zobowiązane do przekazania kserokopii dokumentów lub ich elektronicznych skanów w formacie PDF związanych z realizacją wniosków o udostępnienie informacji publicznej do Biura Obsługi Zarządu.

9.                Realizacja wniosku powinna trwać nie dłużej niż 14 dni od daty złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Jeżeli udostępnienie informacji nie jest możliwe w terminie 14 dni, merytoryczna komórka organizacyjna za pośrednictwem Biuro Obsługi Zarządu powiadamia niezwłocznie wnioskodawcę o powodach opóźnienia i terminie udostępnienia informacji, nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia złożenia wniosku.

10.           W przypadku, kiedy informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonej we wniosku, właściwa merytorycznie komórka organizacyjna za pośrednictwem Biuro Obsługi Zarządu i powiadamia pisemnie  wnioskodawcę  o  przyczynach   braku   możliwości  udostępnienia  informacji  zgodnie  z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób i w jakiej formie informacja ta może zostać udostępniona. Jeżeli w terminie 14 dni od daty powiadomienia wnioskodawca nie złożył wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, postępowa nie o udostępnienie informacji umarza się.

11.           Przetworzone i przygotowane do udostępnienia informacje powinny być opatrzone pieczęcią MPRI Sp. z o. o. w Warszawie oraz zawierać dane pracownika, który odpowiada za treść informacji lub który ją wytworzył oraz datę opracowania informacji.

12.           Kierownicy komórek organizacyjnych ponoszą odpowiedzialność za udostępnianie informacji publicznej,  będącej  w  posiadaniu  kierowanych  przez  nich  komórek,  zgodnie  z właściwością rzeczową określoną w Regulaminie Organizacyjnym Miejskiego Przedsiębiorstwa realizacji Inwestycji Sp. z o.o.

13.           Gotowe do udostępnienia informacje podpisywane są przez Zarząd MPRI Sp. z o. o. zgodnie z zasadami reprezentacji Spółki.

 

§ 5.

1.                Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych  w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych.

2.                Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

3.                W przypadku wyłączenia jawności informacji publicznej, podaje się zakres wyłączenia, pod- stawę prawną wyłączenia jawności oraz wskazuje organ lub osobę, które dokonały wyłączenia,  a  w  przypadku,  o  którym  mowa  w  §  5  ust.  2  niniejszego  zarządzenia,  podmiot,  w interesie, którego dokonano wyłączenia.

4.                W dokumentach utrwalonych w formie elektronicznej, niepodlegające ujawnieniu informacje usuwa się z treści, pozostawiając lub zaznaczając miejsca usunięcia.

5.                W dokumentach utrwalonych w formie papierowej, informacje niepodlegające ujawnieniu zasłania się w sposób uniemożliwiający odczytanie i wykonuje kserokopie.

 

§ 6.

1.                Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku nie złożenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej w sposób lub w formie wskazanej w powiadomieniu, o którym mowa w § 4 ust. 10 niniejszego zarządzenia następuje w drodze decyzji, której projekt sporządza komórka merytorycznie odpowiedzialna, a następnie przekazuje go do Biura Obsługi Zarządu.

2.                Wnioskodawca może wystąpić do MPRI Sp. z o.o. o ponowne rozpatrzenie sprawy.

3.                Wniosek ponowne rozpatrzenie sprawy rozpoznaje się w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

4.                uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji winno zawierać merytoryczną informację o odmowie udostępnienia informacji publicznej, a w przypadku wniosku o udostępnienie dokumentów urzędowych informację, jakie dokumenty nie mogą być udostępnione ze względu na ograniczenia określone a art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Decyzja winna zawierać także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania o udostępnienie informacji publicznej, oznaczenie podmiotów ze względu, na których dobra wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji.

5.                Projekt decyzji po konsultacji z radcą prawnym zostaje przekazany do Biura Obsługi Zarządu, a następnie do akceptacji i podpisu Zarządowi. Po podpisaniu przez Zarząd decyzja zostaje przesłana wnioskodawcy przez Biuro Obsługi Zarządu.

 

§ 7.

1.                W przypadku stwierdzenia, że żądana informacja nie jest informacją publiczną, właściwa komórka organizacyjna za pośrednictwem Biura Obsługi Zarządu informuje pisemnie wnioskodawcę, że żądania przez niego informacja nie jest informacją publiczną w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.

2.                Wnioskodawcy, któremu odmówiono dostępu do informacji publicznej, przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy rozpatruje się w terminie 14 dni.

3.                Wnioskodawcy, któremu odmówiono dostępu do informacji publicznej z powołaniem się na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności oraz tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie..

 

§ 8.

1.                Przekazanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania następuje na wniosek, który można złożyć również w formie dokumentu elektronicznego - wzór wniosku określa załącznik Nr 3 do niniejszej Instrukcji.

2.                W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do uzupełnienia braków, wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania. Wniosek rozpatruje się bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ter- minie 20 dni od dnia otrzymania wniosku. W sprawach szczególnie skomplikowanych można przedłużyć załatwienie sprawy o kolejne 20 dni, po wcześniejszym zawiadomieniu wnioskodawcy.

3.                Odmowa ponownego wykorzystania informacji publicznej następuje w drodze decyzji. Od- wołanie, uzasadnienie decyzji o odmowie ponownego wykorzystania informacji publicznej następuje zgodnie z § 5, 6 i 7 niniejszej Instrukcji.

 

§ 9.

Niniejsza instrukcja wchodzi w życie z dniem 12 kwietnia 2016 roku, a wszelkie jej zmiany wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

 

 

                                                                                                  Za Zarząd MPRI Sp. z o. o.


Załącznik nr 1 do Instrukcji w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w MPRI Sp. z o. o. w Warszawie

 

WNIOSKODAWCA

Nazwisko i imię /Jednostka: …………………………………………………………………………… REGON: ……………………………………………………………………………………...……………… Adres: ………………………………………………………………………………………..………………… Nr telefonu: ……………………………………………………….…………………………………………

 

Do

Zarządu

MPRI Sp. z o. o. w Warszawie

 

WNIOSEK

O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) zwracam się z prośbą o udostępnienie informacji w następującym zakresie:

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

Jednocześnie, na podstawie art. 14 ust. 1 powołanej ustawy, wnoszę o udostępnienie mi powyższych in- formacji w następujący sposób*:

-  udostępnienie dokumentów do przeglądania (i ewentualnie kopiowania) w urzędzie, w uzgodnionym terminie,

-  przesłanie informacji pocztą elektroniczną na podany powyżej adres,

-  przesłanie informacji pocztą na podany powyżej adres,

-  odbiór osobiście przez wnioskodawcę,

- inny sposób: ………………..………………………………………………………………..

……………………………………………..…………………………………………………….

 

FORMA PRZEKAZANIA INFORMACJI*:

1.   Przesłanie informacji pocztą elektroniczną pod adres ....................................................................... .

2.   Przesłanie informacji pocztą pod adres** ................................................................................................

………………… kod pocztowy ………………………..……… poczta ……………………..……….….

3.   Odbiór osobiście przez wnioskodawcę …………………………………………………………………

 

W celu umożliwienia realizacji niniejszego wniosku wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. Nr 101  z 2002r., poz. 926 z późn. zm.).

 

 

.....................................................                              ........................................................

(Miejscowość, data)                                                                                              (Podpis wnioskodawcy)

 

Uwagi:

* niepotrzebne skreślić,

** wypełnić jeśli adres jest inny niż podany wcześniej,

 

MPRI Sp. z o. o. zastrzega prawo pobrania opłaty za nośnik informacji publicznej zgodnie z art. 15 ustawy o dostępie do informacji publicznej.


Załącznik Nr 2 do Instrukcji w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w MPRI Sp. z o. o. w Warszawie

 

 

REJESTR WNIOSKÓW O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ

 

 

Lp.

Data wpływu wniosku

Nazwisko i imię adres wniosko- dawcy

Przedmiot wniosku

Załatwiający wniosek

Data zała- twienia

Sposób załatwienia

Data Powiadomienia wnioskodawcy

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Opublikował: Katarzyna Białek
Publikacja dnia: 20.05.2016
Podpisał: Katarzyna Białek
Dokument z dnia: 14.04.2016
Dokument oglądany razy: 2 316