bip.gov.pl
RSS
A A A K
SmodBIP
To jest wersja archiwalna z dnia 09.12.2015, zobacz aktualną wersję tej strony.
Zmiany wprowadzono z powodu: aktualiacja

Praca

Warszawa, dnia 09.12.2015 r.

OFERTA PRACY
Zarząd Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji Sp. z o.o. poszukuje kandydatów/kandydatki na stanowisko specjalisty ds. zamówień publicznych
Liczba lub wymiar etatów: 3.
Miejsce wykonywania pracy: MPRI Sp. z o.o., ul. J.J. Rostafińskich 1, 02-593 Warszawa
 
Zakres obowiązków:
•    koordynowanie procedur związanych z udzielaniem zamówień publicznych, zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo Zamówień Publicznych, 
•    aktualizowanie wewnętrznego Regulaminu Zamówień Publicznych,
•    prowadzenie postępowań w sprawach wydatkowania środków publicznych, 
•    przygotowanie, przeprowadzenie i organizowanie postępowania o udzielenie zamówień publicznych,
•    przeprowadzenie procedur przetargowych,.
•    przygotowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia i projektu umowy dotyczącego zamówienia publicznego,
•    przygotowanie i przekazanie do publikacji ogłoszenia o zamówieniu w siedzibie Zamawiającego, Dzienniku Urzędowym WE, Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie internetowej pracodawcy,
•    przyjmowanie ofert od oferentów,
•    udzielanie odpowiedzi na zapytania oferentów związane ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia,
•    przygotowanie warunków administracyjno–technicznych do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówień publicznych, tj.  uzgodnienie składu komisji przetargowej, terminów posiedzeń komisji oraz udział w pracach komisji i sporządzanie protokołu z posiedzeń,
•    sporządzanie sprawozdań z zakresu zamówień publicznych,
•    współdziałanie z Urzędem Zamówień Publicznych w ramach obowiązków wynikających  z ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w szczególności w zakresie wniosków i zapytań składanych do organów UZP.
•    prowadzenie Centralnego Rejestru Zamówień Publicznych,
•    archiwizacja dokumentacji z zakresu postępowaniach o zamówieniach  publicznych.
Wymagania:
•    wykształcenie wyższe, 
•    minimum 3 - letnie doświadczenie w przygotowywaniu ofert przetargowych,
•    biegła i praktyczna znajomość ustawy o Prawo zamówieniach publicznych i innych aktów wykonawczych,
•    bardzo dobra znajomość pakietu MS Office,
•    zorientowanie na osiąganie wyznaczonych celów,
•    umiejętność efektywnej pracy pod presją czasu,
•    terminowość i dokładność,
•    mile widziane doświadczenie przy sporządzaniu dokumentów przetargowych w zakresie prac budowlanych.
 
 
 
Oferujemy:
•    zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
•    narzędzia niezbędne do wykonywania codziennych obowiązków,
•    szkolenia umożliwiające dalszy rozwój i poszerzenie swoich kompetencji,
•    świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
•    pakiety medyczne.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•    CV i list motywacyjny,
•    oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
•    oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 
Oferty należy składać do dnia 21 grudnia 2015 r. w  Dziale Kadr i Płac Miejskiego Przedsiębiorstwa Realizacji Inwestycji Sp. z o.o.  pokój nr 14 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej  w.tolak@mpri.pl Opublikował: Katarzyna Białek
Publikacja dnia: 09.12.2015
Podpisał: Katarzyna Białek
Dokument z dnia: 09.12.2015
Dokument oglądany razy: 2 257